Szkoła Podstawowa w Czeskim Cieszynie
Szkoła Podstawowa w Czeskim Cieszynie

Po I wojnie światowej w granicach Czech znalazł się Śląsk Cieszyński zamieszkały przez ok. 100 tys. Polaków. Przejawiali oni dużą aktywność w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym. W 1921 powstało Towarzystwo Nauczycieli Polskich, w 1935 — Rada Naczelna Polaków, w 1938 — Związek Polaków ; działała Macierz Szkolna, młodzież zapisywała się do ZHP i Związku Młodzieży Polskiej „Jedność”. Wychodziła polska prasa: „Dziennik Polski”, „Głos Robotniczy i Włościański”. W czasie II wojny światowej ludność polska na Śląsku Cieszyńskim poniosła znaczne straty. W 1947, po podpisaniu umowy o współpracy między Polską a Czechosłowacją, powstał Polski Związek Kulturalno-Oświatowy (PZKO) oraz Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, działalność wznowiły polskie szkoły i teatr. W 1952 polskie organizacje młodzieżowe zlikwidowano, pozostał tylko podporządkowany władzom komunistycznym PZKO. Po roku 1990 wznowiły działalność organizacje międzywojenne: Harcerstwo Polskie, Stowarzyszenie Młodzieży Polskie, Towarzystwo Nauczycieli Polskich, Macierz Szkolna (1991); powstała Rada Polaków. Wychodziła prasa: „Głos Ludu”, „Zwrot”, „Ogniwo”, „Jutrzenka”, „Przyjaciel Ludu”, w biblioteki publiczne zaczęły kupować polskie książki, działało szkolnictwo z polskim językiem wykładowym.

Głos Ludu

Głos